2023ம் ஆண்டில் உங்களை கவர்ந்த ஆண் அரசியல்வாதி யார்?